ןילופל יתבכשה עסמהמ תונומת
יעור לש הדובע תועיסנמ תונומת
תליאל יתבכשה לויטהמ תונומת
סודורל יתחפשמה לויטהמ תונומת
27.11.1999ה ש"צוממ תונומת
הבא האחרון אינדקס טקסט
<1/20>