2001 דלישטור יעור טוישב החפשמה ירבד

1999 טוישב יעור לש תונומת