הרות רפס תסנכה תכולהת

א"טילש בישילא ש"ירגה ןרמ - ר"סב תויתוא תביתכ

א"טילש ןמנייטש ל"יארגה הבישיה שאר ןרמ - ר"סב תויתוא תביתכ

א"טילש ןמנייטש ל"יארגה הבישיה שאר ןרמ תשרד

הווצמ תדועסב הבישיה ירוחבו םיכרבא ,םינבר