.הלימה לש לבוקמה ןבומב טנרטניא וא םיבשחמ קירפ היה אל יעור
םיגשיהל עיגהל םילככ טנרטניאה תיידמ תאו בשחמה תא האר אוה
רשפא דציכ ,הפוצר הבישח ךות טנרטניאה יבחר לכב טטושו םיחוורלו
.תוסנכה ואיביש תוליעפ גוס וא השינ אוצמל

םניאש םירבד לע םיבאשמ זבזבל בהא אל אוה ,יתילכת דאמ היה יעור
וילא דעיל ותוא ןווכל היושע ותעדלש ךרד אצמשכ .הרטמל םינווכמ
.העקשההו המצועה אולמב הילע ךלהו ססיה אל אוה ,עיגהל ףאש

ףאשו דעיל ןוויכ אוה .ינינעו רישי דאמ היה אוה ,םישנא םע ויעגמב
טילחהשכ .היגרנאו ןמז זבזבל ילב ןוויכ ותואל ותא וכלי םירחאהש
,ריחמה לע חכוותה אל ןכלו ,ןמז זבזבל הצר אל אוה ,םיוסמ ןוויכ לע
.םהל הארנש יפכ םרכש תא ובצקייש ,עוצקמה ישנאב ןומא ןתנו
עוצקמה ישנאל תתל ידכ ,שארמ םלשמו םידקמ היה וליפא םיתיעל
.תיעוצקמה םתלוכיב ןומא םינתונו םהילע םיכמוסש השוחתו הבוט השגרה

שיקהל יביטאיצוסאה ןורשכה תא ול היהו ,יתריצי דאמ היה יעור
.רחא רבד לע דחא רבדמ

לע רומשל גאדו ףיקת היה אוה .ומצעב חוטבו יתוכמס דאמ היה יעור
ינב םישנא םע רביד אוה .ינונטק תויהל ילבו תיניינע הרוצב ,ויתויוכז
,בחרה םלועבו ץראב וחיש ינב .םייניעה הבוגב םירגובמ םעו וליג
.16-17 ןב רענ םתא רבדמש ונימאה אל

.ליבקמב םירבד רפסמ לע דובעל לכי יעור
.םירבחו הדובע :םישנא רפסמ לומ תינמז-וב חותפ היה ICQ-ה
תושדח תונכות דירוה ,טנרטניא ירתא רפסמב טטוש אוה ליבקמב
.תישיא תוניינעתהו הדובע יאשונב לביקש םיe-mail חתפו
,םיללכ תושדח יקזבמ לביקו לודגה םלועב הרוקש המב ןיינעתה יעור
הסרובה םוחתב םיפיט ,םלועבו ץראב ןוהה קושמ םיילכלכ םיקזבמ
,הקיזומה םוחתב תושדח תועידי ,ללח יאשונב םיקזבמ ,תושדח תוקפנהו
,טנרטניאהו בושחמה ימוחתב םישודיח ,תואירב יאשונב םיפיט
,םילזומ םירצומ תיינקל תועצה ,טנרטניאב קוויש לע עדימ
.דועו תורייתה םוחתב םיעצבמ

רתיו אל םעפ ףא ךא ,תופיצרב תובר תועש דובעל לגוסמ היה יעור
.היזיוולטב בהאש תורדס תועצמאב שאר יוקינו תועגרתה לע
תונטקה תועשב םג םיתיעל דבעו הדובעל רתויב רוסמ היה יעור
,בשחמה תא חתופ ,תושדעה תא םש היה רקובב .הלילה לש
.םידומילה םוי ךותל ךישממ זא קרו ,טנרטניאה לע רבוע
תויקסע תושיגפל ןה ל"וחל יעור אצי הדובעה ינינע תא םדקל ידכ
.הידמה דומיל ךרוצל םיסנכל ןהו
תוחפ אל הבושח העפוההש ןיבה היוהדה T-Shirt ה םע עונצה יעור
.ותחתלמל תורתפוכמ תוצלוחו םירזיילב ףיסוה ןכ לעו ,הנבההו עדיהמ