,רשואמ היהש רחאמ .םימדקומ םינמיס ויה אל יעור לש ותומל
.ושפנב די חלשיש ןימאהל השק ,הבהא ףקומו חילצמ

.דואמ חמשו ליעפ יעור היה ןוסאה ינפלש תועובשב
,הדובעל ויפתוש םע השפוחל ןיסירפקל סט אוה ןכ ינפל שדוח
ינפל עובש ,תליאב ב"י תבכש לש לויטל אצי ןכ ינפל םייעובש
ותתכ םע אצי אוה ןורחאה עובשה ףוסבו פי'גה תא הנק ןכ
םע אצי ,ותדוד תא החפשמה םע רקיב ,"ירמאקה" ןורטאתל
תמצמוצמה החפשמה םעו "יקור לש םימיאה עפומ"ל וירבח
.רבנע ,ותוחא לש תדלוהה-םוי דובכל החוראו טרסל אצי

- רצקה חווטלו ךוראה חווטל תובר תוינכות םג ויה יעורל
,ןוסאה לש עובשה ףוסב פי'גב םירבח םע תליאל עוסנל ןנכת אוה
כ"חא עובש עראש הכונחב החפשמה םע יקס תשפוחל סוטל
אוצמלו (ורדחב תועדומה-חול לע תאצמנ ןיידע תועיסנה תעדומ)
.םוינלימה תמייאמ קחורמ יפורט יאב טלקמ םוקמ החפשמה םע

הבוהאל בתכמ" לע בותכ היה הרקמה תא ורקסש םינותיעהמ קלחב
התייהש ס"היבב וירבח ירבדמ ונל עודי םלוא .ןוסאל הביסכ "תבזכנ
וירישמ דחא לע הידורפ ןיעמ ,תורפסה ירועישמ דחאב בתכש הצלה וז
.םידימלתה ןיב יעור ריבעהש ,קילאיב לש

.1999 ,רבמבונל 28ה לש רקובב הרק המ ונל עודי אל ןיידע
,תודבאתהב רבודמ יכ םינימאמ םניא יעור לש וירכמ לכ
.וייח תאו ונרכהש בוהאה יעור תא כ"כ טלחומ ןפואב דגונה ןויער
תיארונ הנואתו גגה לא תולעל ול םרג ,ולש תובבושה שוחש ןכתייה
,םיבר םישנא םע יקסע רשקב אב יעור ?וייח תא המייס םש העראש
?ילילפ השעמב רבודמש ןכתיי םאה

.הרקמה לע עדימ טרפ לכ הכרבב לבקת החפשמה

:רקוב ותואל רשקב הבושת אלל ןיידע ורתונש הלאש ינמיס תמישר ןלהל

?10:51 דעו 10:00-ב ס"היבל ותעגהמ ופלחש תוקדה 45-ב יעור לש וישעמ ויה המ

?(תוינומ תחקל הטנ יעור ללכ ךרדב) לגרב ךלה וא םימולהיה תסרובל תינומ חקל םאה

?העש הזיאלו והשימ םע םוי ותואל יהשלכ השיגפ ול תננכותמ התייה םאה

"דגבא" תיבב ריכהש םישנא םע השיגפ לע רתוומ היה יעור םאה
?(ותומ תא אצמש רחאל אלא רקוב ותוא יעור תא ואר אל הלא םישנא)

.הלילב ישיש םויב טמופסכב איצוהש ח"ש 300-מ הלעמל םע תיבהמ אצי יעור ונתכרעהל
?עריאש המל זמר ךכב שי םאה ?רצק ןמז ותואב ףסכה םלענ ןאל .דבלב ח"ש 50 ואצמנ וקנראב