הבר תונלבס ול התייה אל כ"דב .עיקשמ דימלת היה אל יעור
,(םינווגמו םיבר םירויצ אוצמל ןתינ ויתורבחמב) דומללו תבשל
הנש לש רמוח דומלל לוכי היה ,תואצות תוארהל ןמזה עיגהשכ ךא
ותרומ ול הבתכ ףא םעפ .תודובעה וא םינחבמב ןייטצהלו םיימויב
יקבאמ" אשונב הלועמ הדובע הל שיגהשכ הכרב-ריש ןיעמ ך"נתל
.תובוחמ תוטמתשה תונש רפסמ רחאל "באחא תיבב ךלמ-איבנ
.התוא לצנל רחב אוה דימת אל ךא ,המוצע תלוכי ול התייה

ןוכיתל רבעמה םע .הנתשמ סחי ול היה םיננוחמה תתיכל
,טקייורפה ידלימ םיבר ומכ ,שיגרה אוה (דחי הראשנ התיכה רשאכ)
התיכל רובעל לקש וליפא םיוסמ בלשבו תיתרבח הליבגמ התיכהש
.תולובג התייה אל תשבוכה ותוישיאל םלוא .ולא תוביסמ הליגר
הנהנו הבכשבו םי-יפוצב םיבר םישנא םע רבחתהו ריכה אוה
.םירבח שוגפל ליבשב רקיעב ,ס"יבל תכלל דואמ

,םייניעה הבוגב םמע רביד אוה .בוט רשק יעורל היה םירומה םע םג
,ןוכיתה תלהנמ תא .םיתיעל תודידי ירשק םמע רשק ףאו ,ירבח סחיב
,ירוא ,הקיטמתמל הרומה םע ,פי'גב בוביסל תחקל עיצה ,הנוסיט ימענ
תדלוה-םוי תוביסמ ול רדיסו הקיטילופ דעו םיקסעמ לכה לע רביד
םלוצש טרסב ותוא תוארל ןתינ ,הבכשה זכר ,יאחוי םעו ,תויתתיכ
.המלצמל ינכייח םולש ומע רמואו קבחתמ ןכמ רחאלו חכוותמ

כ"נתל ותרוממ בתכמהתוירפס תיבה תוריחבה תארקל םימואנב הנוסיט ימענ 'ד ןוכית תלהנמ םע