"םיבוטה וישעמ ךות לא וכפשנ וידי תורהנ"

.ןפוד יאצוי םזילאידיאו בל-תובידנ יעור הארה ותודלימ רבכ
.רתויש המכ תתלו ףתשל ,בוט תושעל חמש דימתו םישנא בהא אוה
בוט תא תישיא הווח ,קחורמ ןפואב וליפא ,יעור תא ריכהש םדא לכ
,םדאה דצל הדימעב - תיסיפ וא תישפנ הכימתב םא .ותובידנו וביל
ףותישב וא תונתמב ,םינטקכ םילודג םישעמב ,םילימב ,הבהאב
.ול ךיישה לכ לש ,רוהרה לכ אלל ,טלחומ
ךומסל רשפא היה דימת .ותוא בבוסה לכ לע ןוחטיב הרשה אוה
,ךב האגו ןימאמ ,ךליבשב םש אצמנ אוה דימתו וילע ןעשהלו
.ךל גאודו ךילע רמוש

.ריעצ ליגמ תויטילופהו תויתרבחה ויתועדב ושבגתה ולש םילאידיאה
םולשו תויוכז-ןויווש ,שפוח לש בהלנו ליעפ ךמות היה אוה
.הייפכ וא הילפא ,תונעזג לש יוליג לכל ףקותב דגנתהו
,גייס אללו ,דימת ךמת ,םיאניתשלפה אשונב - תילארשיה הקיטילופב
קיזמו עגופ םרוג האר וב ,םיחטשב ילארשיה שוביכה םויסבו םולשב
.ךוסכסה ידצ ינשל
.ותלוכי לככ הלא םיאשונב עיפשהל שקיבו תושיחנב ויתועד תא עיבה אוה
םיחטשב םדא תויוכזל "םלצב" ןוגרא םע רשקב אב אוה ידוסיב רבכ
בדנתה ןהילא "הדובעה" ו"ץרמ" רקיעבו לאמשה תוגלפמ םע ןכו
םייטילופ םיעוריאו תורצעב ףתתשה אוה .זאמ םינוש תוריחב תועסמב
עוריא ,ל"ז ןיבר קחצי מ"הר חצרנ הב תרצעב אצמנ ןכו םולשב הכימתל
.ורכזל רתא הנב רתוי רחואמ .תוקומע וב עגפש

ישיאה ןפואהמ יוטיב ידיל אב רבדה .תלוזל הרזעל תובר לעפ יעור
,בוחרב ןצבק לכל המורתבו תומרתהל תובדנתהב - רתויב טושפהו
הגהנהה תלוכי לוצינ ךות ,תיתרבח תוליעפ ןוגראו שארב הדימע דע
,ותוקניב דוע "הלשממה-שאר" הנוכ החפשמב) ולש המיהדמה תדלומה
.("העור" ול תארוק התייה המיענ אתבס

יתבכשה תיתליהקה הרזעה טקייורפ שארב דמעו ןגרא יעור 'י התיכב
בדנתה ךכ לע ףסונ ,(א"תב 'ד ינוריע) ולש ןוכיתב "תישיא תוביוחמ"
.יעובש סיסב לע ותוא רקיבו ,וירוגמ רוזאב יחש רוויע םדאל רוזעל ומצעב
.םידחוימ םיש"לצב הכז ולא וידיקפת 2 לע
'ד ןוכיתב םידימלת תצעומ ר"ויל הבכשל הרבח םע יעור רחבנ א"י התיכב
.תוירפס-תיב תויוליעפ ןוגראב תיתרבחה ותמורת תא ךישמהו
תוריחב ןוגרא התייה ,תוריחב תנש הנש התוא תויהב ,ןהבש תובושחה תחא
ריבסהל תוטלובה תוגלפמהמ םיבושח םיגיצנ ןמיז ןתרגסמבש תוירפס-תיב
.תילארשיה היטרקומדה אשונב םינוידו תואצרה םזי ןכו ןתדמע תא
.ןילופב הדמשהה תונחמל יתבכשה עסמב ףתתשה ףא הנש התואב

םיפסכ וייחל תונורחאה םייתנשב יעור םרת ,טנרטניאב קוסיעה םע
תוינורכ תולחמ ,ןוכיסב םידלי לש םינוש םינוגראל הקדצל םיבר
(הריד תיינקל תיפויתא החפשמל עויסב ראשה ןיב) םירחא םיקקזנו
.ובוסוק יטילפל עויס רתא הנב ןכו

תמצועו ותמורת לדוג ונל ועדונ ,וישעמ תא עינצה דימתש ןוויכמ
תורשע ונעמש זא ,ןוסאה רחאל קר םאולמב ריכהש ימ לכ לע ותעפשה
.םבלב עגנ יעורש םלועה יבחר לכמ םירכמו םירבחמ םירופיס

,התע ונתלוכי לככ ול תתלו וחור לע רומשל השקבב
.םויכ ולעפמ תא ךישמהל החפשמה הסנמ