יעור לע םירופיס


הכרבב ולבקתי םיפסונ םירופיס
After you submit your comments, you will need to reload this page with your browser in order to see your additions to the log.
ללח ןועגש תעב ,ולש תומדקומה הרשעה תונשב .םיקימיג בהא דימת יעור
.הזוחה לש רעשה דומע הנה .םידדוב םירלוד רובע חריה לע הקלח הנק ץראב
,תועיסנה תחאב .ל"וחל תורצק תועיסנב יעור הברה וייחל הנורחאה הנשב
תחא הדובע תשיגפ ןיב .ליגב ונממ םילופכ טעמכ ויהש ,הדובעל םירבח םע
שקבמו רזיילבה תא דירומ אוה .תינומה תא רוצעל יעור שקבמ ,הינשל
םילאוש - "?הרק המ" .העש דוע םשמ ותוא תחקלו רוזחל םירבחהמ
םע םהב היהש ,קרפ הנול ינקתמ המכ ןאכ שיש ,בישמ יעורו ,םירבחה
לש העש ירחא .םעפ דוע םהב תויהל חרכומ אוהו ,םינש המכ ינפל רבנע
.הדובעל יעור רזוח ,םידלי יעושעש


ריעל עיגה יעור .קרוי-וינב ונלייט יעור לש הווצמ רבה ירחא ,95 ץיקב
הברה היה הזו - טניקרוקל עונמ תונקל השוחנ הטלחהב םג ,רתיה ןיב
םהבש ,קסע יתב לש תובותכ ףסא ןבומכ יעור .םיטניקרוקה ןדיע ינפל
.םירקבה דחא תא ךכל שידקהל טלחוהו .םיעונמ לש הז גוס אוצמל ןתינ
,םירוריבו תוקידב ,תויונח רפסמ ירחאו ,ןויערה תא יתבהא ךכ לכ אל ינא
יאמ בזכואמה יעור .ףסכנה עונמה ילב ץראל רוזחל והשכיא יתחלצה
.רופיסה רמגנש יתבשחו ובבלב תאז רמש ,עוציבה
קית םע התיבה עיגמ אוה ,ויתועיסנמ תחאב ,רתוי רחואמ םינש שולש
אוה .יהשלכ הוואג תמינ םג התע תפסונ ,ינשיבה וכויחל .קנע רוחש
ררבתמ .ןיזנב ענוממ טניקרוק וכותמ איצומו 'ץר-'ץירה תא חתופ
השיגפל םיננוכתמ םירבחה דועב ,תושיגפה ןיב ,הרצק העיסנ התואבש
ןיסח קית תונקל גאוד ,טניקרוקה תא הנוק ,תינומ יעור חקול ,האבה
הבלתשה הככ .תודלי םולח םישגמו ץראל טניקרוקה תא איבמ ,סכמ
.תוניצרהו תורגבה ,תושיחנה םע דליה שפנ יעור לצאםירפסה ףדמ לע


:יעור לש םירפסה ףדמ לע ואצמנש םירפסהמ קלח םה הלא

רעונו םידלי ירפס

תוריהמה ץולח - רדפ ןור הלילג
ןזואב ליגע -
םיפוקה ךלמ ןזרט - סואריב
לגנו'גל רזוח ןזרט -
המדאה ןטב לא עסמ - ןרו לו'ז
רוחשה ינועבצה - אמויד רדנסכלא
ךרדל ואצי םיער ינש - ץיבונרשט המימי
הבמסח - ןוזניסומ לאגי
קיחצמ רבד הז רפס תיב - ריש רדמס
ישלב רופיס יכה - םולהי השמ

האירק ירפס

גז-גיז םידלי שי - ןמסורג דיוד
יכבב רמגיי הז - ירשא דוהא
תירלדנסה - רוניל תיריע
וכלומ - עשוהי .ב
םלועב רתויב םיעיתפמה םירופיסה
יפוס לש המלוע - רדרוג ןייטסוי
רקובב תבשב חצר - רוג היתב
ישילשה בצמה - זוע סומע
יתואישנ וצ - יסנלק םוט
הרטשמה תרמצב חצר - רדפ ןור הלילג
היח שא - ןרוא םר

םיקסעו ןויע ירפס

יפרמ יקוח
לודגב חילצהל - ןטקב לועפל - ןוטנטס ןו'גוו ןמניל טרבור
םישנא לע העפשההו הגהנהה תונמא - זריל יאמ
דלישטור - ןוסליו קרד
וילענ עיצמה ןפחיהמ רהזיה - ייקאמ יווראה
יכ"נתה ןפוצה - ןינזורד לקיימ
רוביצ יסחי - ןומיר יבצ
The Passionate Eye- הגוו ןזוס


תיבב בשחמהמ יעור לש םיצבק

12/10/1999 3:06 PM


8/3/1998 7:42 PM
A letter about myself

I got a phone call at 7 pm last night, it was a friend of mine, Amira.
Roy, you're in the mission to Germany. You have to write a letter about yourself until tomorrow at 11AM, to send it to the Germany.
Ok, so here I am now, thinking how to start this letter.
I'll start with my name. I'm Roy, Roy Rothschild (Bond, James Bond...). I'm 16 years old. I live with my mother, father and little sister.
I learn in the 10th grade, but I guess you already know that.
What do I like to do? Fun, actually - friends, parties, going to the sea, hanging out, watch movies. I also like to spend time on the Internet, which is also my job (I work in a company name Barravoe Enterprises Inc).
How do I look? 175cm, blond hair, blue eyes.
What music do I like to listen to? Mostly everything: Alternative, Rap, Dance, Classic Rock, Israeli Music. What TV shows do I like? Friends, ER, Beverly Hills 90210.

That's about me. If you have Internet you're welcome to contact me:
E-mail: roy@roy.ddns.org
ICQ: 7186863 (Roy)

I would love to hear about you!

Yours,
Roy

1986.................................................... 3/7/1998 3:56 PM


23/5/1997 5:15 PM
Mes plans pour le Futur

L'annee prochaine, j'ai invite une eleve du l'etranger. Quand je serais dans la onzie me calsse, je voudrais joindre la delegation qui part pour Pologne. Quand je serais dans la douzieme classe, je voudrais faire mon permis de conduire. Avant passez le service de Militaire, je voudrais visiter les Etats-Unis. Pendant mon service Militaire je veux entrer dans la marine. Apres mon service de Militaire, je voudrais entrer dans un institute ou un apprend etre modeliste. Suivant j'ou l'intention de marier. Je veux achete une appartement a Tel Aviv. Le projet prochain je veux recevoir deux bebes. Quand ils (les bebes) deviont plus grand je vojager avec moi famille.

24/9/1999 4:29 PM


21/11/1999 2:50 PM


15/4/1998 12:45 PM
afrikaans : Ek het jou liefe. afrikaans : Ek is lief vir jou.
alsacien : Ich hoan dich gear. amharic : Afekrishalehou.
arabic : Ana Behibek (to a female). arabic (Formal Arabic) : OOHEBOKI.
arabic : Ib'n hebbak. arabic : Ana Ba-heb-bak. arabic : nhebuk.
bari : Nan nyanyar do. basc : Nere Maitea.
batak : Holong rohangku di ho. bavarian : I mog di narrisch gern.
bengali : Ami tomAy bhAlobAshi. bengali : Ami tomake bhalobashi.
berber : Lakh tirikh. bicol : Namumutan ta ka.
bulgarian : Obicham te. cambodian : Bon sro lanh oon.
cambodian : kh_nhaum soro_lahn nhee_ah. canadian French : Sh'teme.
cantonese : Ngo oi ney. catalan : T'estim (mallorcan).
catalan : T'estim molt. catalan : T'estime (valencian).
catalan : T'estimo (catalonian). chinese : Wo ie ni.
croatian : LJUBim te. czech : miluji te. czech : MILUJU TE!
danish : Jeg elsker dig. dutch : Ik houd van jou.
english: I love you. esperanto : Mi amas vin.
estonian : Mina armastan sind. estonian : Ma armastan sind.
farsi : Tora dust midaram. farsi : Asheghetam.
farsi (Persian) : doostat dAram. filipino : Mahal ka ta.
filipino : Iniibig Kita. finnish : Mina" rakastan sinua.
flemish : Ik zie oe geerne. french : Je t'aime.
friesian : Ik hou fan dei (sp?). gaelic : Tha gradh agam ort.
osetian : Aez dae warzyn. german : Ich liebe Dich.
greek : S' ayapo. greek : (Ego) philo su. gujrati : Hoon tane pyar karoochhoon.
Hausa : Ina sonki. hebrew : Ani ohev otach. hindi : Mae tumko peyar kia.
hokkien : Wa ai lu. hopi : Nu' umi unangwa'ta. hungarian : Szeretlek.
hungarian : Szeretlek te'ged. indi : Mai tujhe pyaar kartha hoo.
indonesian : Saja kasih saudari. indonesian : Aku cinta padamu.
irish : taim i' ngra leat. italian : ti amo.
japanese : Kimi o ai shiteru. japanese : Watakushi-wa anata-wo ai shimasu.
javanese : Kulo tresno. kiswahili : Nakupenda. klingon : qabang.
klingon : qaparHa'. korean : Tangsinul sarang ha yo.
korean : Nanun tongshinun sarang hamnida.
kurdish : Ez te hezdikhem. lao : Khoi huk chau.
latin : Te amo. latin : Vos amo. latin : (Ego) amo te.
lingala : Nalingi yo. lithuanian : TAVE MYLIU. luo : Aheri.
madrid lingo : Me molas, tronca. malay : Saya cintamu.
malay : Saya sayangmu. malay/Indonesian : Aku sayang enkow.
malay/Indonesian : Sayah Chantikan Awah. mandarin : Wo ai ni.
mohawk : Konoronhkwa. navaho : Ayor anosh'ni. ndebele : Niyakutanda.
nepali : Ma timilai maya garchu, Ma timilai man parauchu.
norwegian : Eg elskar deg (Nynorsk). norwegian : Jeg elsker deg (Bokmaal).
pakistani : Muje se mu habbat hai. persian : Tora dost daram.
polish : Kocham Cie. polish : Ja cie kocham. portuguese : Eu te amo.
romanian : Te iu besc. russian : Ya vas lyublyu.
russian (malincaya) : Ya Tibieh Lublue. Russian : Y'a liou-bliou tibya.
russian : Ya vac loobyoo. russian : Ya tebya loobyoo.
russian : Ya l'ubl'u t'ebya. russian : Ju ljublju tebja!
Russian : LJUBLJU TEBJA! Russian : ya lyublyu tebya.
russian : Ya polubeel s'tebya. Russian : ya tebya ljublju.
scot Gaelic : Tha gra\dh agam ort. serbian : LUBim te.
serbocroatian : volim te. shona : Ndinokuda. sinhalese : Mama oyata adarei.
sioux : Techihhila. slovak : lubim ta. slovene : ljubim te. spanish : Te quiero.
srilankan : Mama Oyata Arderyi. sudanese ( Bari ) : Nan nyanyar do.
Nan nyanyar do parik. swahili : Naku penda.
swedish : Jag a"lskar dig. swedish : Iaj Alskar Dej.
swiss-German : Ch'ha di ga"rn. syrian/Lebanes : BHEBBEK.
tagalog : Mahal kita. tamil : Naan unni kathilikaran.
tamil : Ni yaanai kaadli karen. tcheque : MILUJI TE^.
telugu : Neenu ninnu pra'mistu'nnanu.
telugu/india : Nenu Ninnu Premistunnanu.
thai : Phom Rak Khun.
tunisian : Ha eh bak. turkish : Seni seviyorum.
urdu : Mujge tumae mahabbat hai. vietnamese : Toi yeu em.
vietnamese : Anh ye^u em. vlaams : Ik hue van ye.
welsh : 'Rwy'n dy garu di. welsh : Yr wyf i yn dy garu di.
yiddish : Ich libe dich. yugoslavian : Ya te volim.
zuni : Tom ho' ichema.
I love you. Roy