28/12/1999, ותומל םישולש
ונלש יעור

,רקיה ינב ,יבוהא , יעור
,הדקעה לא ךיתעסה וניבא םהרבא ומכ
,רפסה תיב לא אמוסכ ךיתלבוה
,רוצעל יתמכחה אלו
.רוזעל לכוא םא לואשלו
,קוביח יתתנ אל
,החיש יתעצה אל
.הארונה הקוצמב יתנחבה אל
,ךיתיאר חטובו רגוב ךכ לכ
,ךירושיכבו ךתלוכיב יתנמאה ךכ לכ
,הפילחב "שטנמ"ה תוזחל תחתמ יכ ,יתשח אלו
.השיגר דלי שפנו שלח בל םעופ
,תלכאמה ןמ ודי תא םיהולא ךושמי אל יכ יתעדי אלו
.וניתובילבו ךבלב הרוראה וברח תא ץענייו

רוחאל ןמזה ילגלג תא בסהל ןתינו ןתיי ימ
:רמואו תשעתמ יתייה ....זאו
?המ עדוי התא ,הק'ניעור
,םידומילמו הדובעמ בוזענ אב
,הנירמל עסינ אב
,ןרמטקה לע הלענ
,חורהו םילגה ןיב םעפ ומכ טושנ
,םייחה תלומהמ הגופה שופתנ
,םיצחלה תאס תא טורפנו בשנ
,דיתעה םירזת תא ןבשחנ
,עגורבו טקשב םימה ינפ לע ךכו
,םישרפמב תמעופ חורהשכ
,םייחה יפיב אלמ בלהו
,םיהולאה ךל ןתנש המ תא ךירענ
,לאיצנטופ הברה ךכ לכ ךל קינעהש
.םלועה לכ תא שובכל תלוכי ץמאמ הברה ילבשו
םיה ריווא תא םימשונ ונייהו .......
,החטיבב ףוחל םיעלסה ןיב םיקילחמ
,המוקמל הריסה תא םיליבומ
המוקמב התוא םידימעמו התוא םיפטוש
הביצי עקרקל םירזוחו
!הווקתלו םייחב הנומאלו

ילשו ירבנע לש אמיא לש יעור
דוע םניאו ויהש תדלוה ימי לש יעור
היזיוולטה לומ ברעב הנומש לש יעור
תויוטשמ קחוצו םויה חתמ תא גיפמ
םע דחיב ונתעברא ,רקובב תבש לש יעור
תוחידבו םינונכת
אמא ידי לע םיננכותמ םילויט לש יעור
ןיב םילייטמ תוריסמבו הבהאב
ןיב הריסב ,םילודגה םינוינקה ,םירמיצה
וינבו םייולבבו םילפמב ,תולעתה
.ךתבהא קרוי
םלועה לכב טטושמ טנרטניא לש יעור
ילאוטריוה
םייטילופ םיחוכיוו לש יעור
וא םיאניטסלפ לש לבסל תויתפכא לש יעור
םינכסמו םיינע
םיתחשומ םיאקיטילופ לע סעכ לש יעור
םינכוסמו
- רפסה תיבב תוגיהנמ לש יעור
םישדח םיאישל הצעומה תא ליבומ
םירומ לומ הוושב הווש תודדומתה לש יעור
םינוש םימוחתב םירגובמו
לכב םישדח תונויער שפחמה יתריציה יעור
םוחת
המיהדמ תויתילכתב םתוא םשיימו
תיבב וידעי תא גישהל לגוסמה מ"ומ לש יעור
םיקסעבו
םוינלימב קרוי-וינ :םינונכתה לש יעור
גאבמ קוחר וא "רווקס םייט"ב
יאווה ייאב םיליטהו ןגלבה לכמו םייפלא
ךלוהו ךתוחו ןחוב ,השועו טילחמה יעור
המידק
לכה הליבשב השועו ירבנעל גאודה יעור
הל ןתונו אמיאל תנעשמ שמשמו בהואה יעור
ןוחטיב
תבהואהו הנטקה החפשמה ול הבושחש יעור

,םינש 17-ל ןודקיפ ונל תתנ םיהולא
,הריציה תראפת תא ונל תתנ
ונתאמ ותוא חקולו רזוח התא וישכעו
.םיקיר ונתוא ריאשמו
,םלוכ ומכ דלי וניצר
,הטיסרבינואו רפס תיב םייסמ ותוא הארנש
,םידכנו םידלי איבמו ,ןתחתמ
:דיגיו ונילע שידק ארקי םויה אובבש
!םיאלפנ םירוה םתייה אבא ,אמא

,לכהמ רתוי ךתוא םיבהוא ונחנא ,יעור
.ונילא רוזחת השקבב