18-ה ותדלוה םוי ךיראתב הלמרכ הדודה ירבד
ותומל םישולש אולמב ותדוד תב הילדוא ירבד
ותומל הנש אולמב ותדוד תב הילדוא ירבד
ותומל הנש אולמב ותדוד תב רתסא ירבד
דלישטור יעור טוישב החפשמה ירבד
דלישטור יעור ןג לש החיתפה סקטב החפשמה ירבד