28/11/2000, ותומל הנש
בוהאה יעור

ךיריכמו ךיבורק ,ךיבהוא ,םויה ןאכ ונסנכתה
,הבהאבו ,םיזע םיעוגעגב ,לודג באכב
,ונלש יעור ,ךילא ונתיא התייהש ,הבהא
.התע םג המצועב תכשמנו ךייח תונש הרשע עבש ךשמב

רורא ןושאר םוי ותואב ,קוידב הנש ינפל ,םויה
,1999 רבמבונל 28- ב ,ס"שתה ולסכב ט"י לש
.באכהו םיעוגעגה ,תונורכיזה םע ונתוא תרתוהו ןאכ ונתוא תבזע

,ןאכ ונתיא תייח אלש תורמל ,תאזה הארונה הנשב
,עגר עגר ,העש העש ,םוי םוי ונתוא תיווילו ונתיא תייה
,בל תמיעפ לכ םע
,אוצמלו ררועתהל םיווקמו ןימאהל םיברסמ ונחנאשכ
.רוזחת התא םצעבו ,תועווז םולחב ונייה לכה ךסש

,ךלוקל הבושקו ךילא הרושק אמא ,ילש יעור
,ברע ברע ,םוי םוי הנה העיגמ
.םייח לש רסמ ךממ לבקל הפצמו הווקמ
.רתוי וליפאו ,ךייח לכ ךל הגאדש יפכ ,תגאוד
,רעצו באכ לכ אשית אל התע םגש ,תללפתמו
.דסח הטמו ,גאודה ימ שי הלעמל םששו
,ןדע-ןגבו ,ךילע סוחיו לומחי םימחרה באו
,הוואת רשא לכ ךל ןתיי ,בוט ולוכש םלועב
.םייחה רורצב ךתמשנ רורציו

.ןבאה לע קוקח - תומולח ךיסנו םייחה לש רהוז בכוכ ,ונלש יעור
,ונלש רהוזה בכוכ התא רבעב ומכ ,התעו
.םולחב ךתוא תויחל םיווקמ ונא הליל הלילש - ךיסנהו

.ונילא רזוח ,םעפ ירחא םעפ ךתוא תמלוח ינא ,יחא יעור
,םילימב ראתל ןתינ אלש ,רשואה תא תמלוח
.ךתוא עומשל ,ךתוא קבחל ,ךתיא תויהל לש
יב האג התא המכ ,דימת ומכ ,רפסמ התאו
...בהוא ,בהוא ,בהוא התא המכו
."רתוי יתוא בוזעת לא םלועל ,יעור" - תחא השקב קר ילו

,תוליעפמ קירו םמוד ךרדח ,רקיה יעור
,םיקתוש םינופלטה ,םתוימ בשחמה
,םישדחה םיקסידה תא תולוק ילוקב תמלוה הניא תכרעמה
,ךיתורעהו לגלגתמה ךקוחצ ילב ןולסב ברעה תועש ,תובוצע תוחוראה
,םייוליב ןיא ,םייטילופה םיחוכיווהו םינוידה וקספ
רפסיש ימ ןיאו ,םלועבו ץראב םילויטהו תודעסמה ורמגנ
.תרציש שדחה םיקסעה םלועב השענה לע םיקתרמ םירופיס

ךתוא םירסח םירבחהו םיבורקה ,החפשמה ,הקניעור
.םויה רדסל רובעל םלוכל השקו
,ויהש יפכ רתוי םניא תויתחפשמה תוחמשבו םיגחב םישגפמה
.לכה לע ליפאמ ךנורסח לש באכהו

תראשה םייחלו םידומלל ךיתורבחו ךירבח לצא םג ,ןכייחה יעור
ןאכ םהלש םירוקיבהו ,אלמל םישקתמ םה םויה דעש ,לודג ללח
.ךכ לע םידיעמ םויה לש תונושמו תונוש תועשב 'ןוקרי' -ב

םיליימ-יא לש םתעגה הכשמנ םיבר םישדוחו תועובש ,יניצרה יעור
.טנרטניאו הדובע ירשקב םתיא תייהש הלאמ םיבתכמו
.ךילא םינעוממה ראודב םיבתכמ םיעיגמ אלש ,עובש ןיא ,םויה דע
,תויתריציב םיאשונ תמדקו ,יקסעה םוחתב תואלפנ תישע
.בר ןויסינ ילעב םירגוב םישייבמ ויה אלש ,תלוכיבו תויעוצקמב
,המזוילו תוירוקמלו ,הדובעל ךירבח לצא שגרומ ךנורסח
.ףילחת אוצמל השק ,וב תעגנש רבד לכב ,ךתוא ונייפא הכש

,ךב ונבהא הכש םירבדה תא טרפלמ העיריה רצקת ,ונבוהא יעור
,םויה םתוא םירסח הכ ונאשו ,םהב םיאג ונייה הכש
,ומיחרו וליחדב אמיא החסינש ,םילימב קפתסא ןכ לעו
,טרפו טרפ לכ לע הבשחמ ךות ,ךתבצמ לע וקקחנשו
,וב תנמאהש המ לכ תא דבכל ןויסינ ךותו
:ךיפלכ םישח ונלוכש הממ קלח תאו

ונביל בוהא ,לכמ רקי חאו ןב ,יעור"

דחוימו דיחי דלי
תומולח ךיסנ ,םייחה לש רהוז בכוכ
ץק ןיא רשוא ונל תקנעה
לובג ןיא תוריסמבו הבהאב ךילא ונתוא תקביח
תורשפ אלל יאמצע ,לכש ףירח ,העד שוחנ
תורמבו המכוחב דסחב גיהנמ
ורעושי אל םיהבגל תויתריציבו תונויערב תקסנ

ךכ לכ ךתוא םירסח ונא

זפה ילתלתו תוריאמה תלכתה יניע תא
ךלש םיכאלמה ךויח תא
ישונאה לבסל ךתושיגר תא
ךיתובשחמ רהוט תאו םותה תא
ךבל תובידנ תא ,הכזה ךתמשנ תא
תוכילהה םעונו תועינצה תא
ףרה אלל היישעהו היישותה המצועה תא

לובגה ויה םיימשה - ךרובע

,דיתעה התא ,הווהה התא ,רבעה התא
"י י ח ה ת א

!דעל ונתיא היהת התאש םיחיטבמו ,ךתוא םיבהוא ונחנא יעור