הנוסיט ימענ תלהנמה ירבד
ס"היב ןותיעב ובתכנש םירבד
רוזחמה רפסב השדקהה