ג"כ םיליהת / רסחא אל יעור 'ה
קילאיב ןמחנ םייח / םיהולא ינארה אל
קילאיב ןמחנ םייח / ידבל
קילאיב ןמחנ םייח / ךפנכ תחת יניסינכה
יקסבוחינרשט לואש / המדא יאר
יחימע הדוהי / םימחר אלמ לא
ןתנוי ןתנ / רזוח ינא םוי םוי