ןוסאה לע תונותיע יעטק

.תובר תוססובמ אל תוירואיתו תורעשה תונותיעב ובתכנ ןוסאה עובשב
.ןכתיי רבדהש םינימאמ םניא יעור לש וירכמ לכ ךא ,תודבאתהכ גצוה הרקמה
החידב היה ללכבש רבתסהש "תבזכנ הבוהאל בתכמ" לע בתכנ ראשה ןיב
.קילאיב ירישמ דחא לע הידורפכ התיכב םירועישה דחאב יעור ריבעהש