תונומת ףסואןוסאה לע תונותיע יעטק

יעור לש תוהז תודועת

ואדיו