דלישטור יעור
5.2.1982 - 28.11.1999
ס"שתה ולסכ ט"י - ב"משתה טבש ג"י


4 רוזא ,14 שוג ,ןוקרי ןימלע תיבב הבצמהדסחה חור תרימשלו ותמשנ יוליעל ,יעורל הבהאב
ותומ זאמ החפשמה המרת ותוא הנייפא דימתש הניתנהו
.םיכנו םילוח ,םידלי לש םינוש םיקקזנ ינוגראל

הרותל םישוריפ םע "דוד רכז" שדוק רפס הנושארל רואל אצי 2001ב
.ה"הלז אנידומ תוכז דוד יבר רפוסה תאמ 18- ה האמהמ די בתכמ

.קרב ינבב תידרח הבישיל ומש לע בתכנש הרות רפס סנכוה ב"סשת ולסכב ט"יב

יעור םש לע ןארמאטאק תוריס לש טויש ךרענ 2001 רבמטפסב
.(ןכל םדוק םייתנש טוישב ףתתשה ומצע יעור)

ב"סשתה םידומילה תנשב חתפנש ומש לע ןג םקוה א"תב וירוגמ תנוכשב
."דלישטור יעור ןג"