.5.2.1982 ,ב"משתה טבשב ג"יב דלונש ,רוכבה וננב אוה יעור

הבחרהו תמצמוצמה החפשמה תראפתל יעור היה ותדיל םוימ
,המיענ אתבס לש םידכנב ריעצה היה יעור .םלוכ לע בוהאה דלילו
,וייח לכ ךרואל ותוא הווילש ,ךויחלו ותוחקיפל ,חונה וגזמל תודוהו
.םלוכל רשואו החמש לש דקומ הוויה

,הנפד בוחרב ,א"תב םירוגמ תנוכשב ונרג וייחל תונושארה םינשב
.ןיקסולג ןגבו הזילע ןגב היה יעורו

םה זאמו רבנע ותוחא הדלונ םישדח הרשעו הנש ליגב
.ינשה תא דחא שפנ תבהא ובהאו דאמ םיבורק ויה

,םויה דעו זאמו ךורב-לת תנוכשל ונרבע ,שמח ליגב היה יעורשכ
השרוח לש תירפכ הביבסבו הניגב ףקומה תיב ותואב םירג ונא
.יעור לע דאמ םיבוהא ויה רוזאהו תיבה .תיעבט היחמצו

. בבושו ליעפ זילע דלי היהו גרבסקילג בוחרבש ןגב דמל יעור

הנוכשבש "יזירחלא" ס"היבב יעור דמל 1988-1990 םינשב
,התיכב םיליבומה םידימלתהמ היה יעור .'ג - 'א תותיכב
.יתרבחה םוחתב ןהו ידומילה םוחתב ןה
,(רקוח תורייס חוכ) ח"סכ תרובח תא םיקה םירבח רפסמ םע דחי
םג יעור .תיבל לוממש השרוחבש םיצעה לע "הנחמ" התנבש
ודו'ג גוחב ,לגרודכב "א"ת יבכמ" לש םידליה תצובקב ףתתשה
לש םיננוחמ םידליל הרשעה יגוחבו המותכ הרוגח לביק וב
.א"ת תטיסרבינואב ואדנל הקירא 'פורפ

,א"ת זכרמבש "ץרג" ס"היבב 'ד התיכב דומלל יעור רבע 1991 תנשב
דומלל רבנע ותוחא םג הלחה הנש התואב .םיננוחמה לולסמ תרגסמב
םירבח הברה ול שכרו השדחה התיכב רהמ בלתשה יעור .ס"יב ותואב
.ותוא דמלל וכזש םירומה ןיב הכרעהו

ומצע לע חקלו ,םיבשחמה םע ולש ןמורה תא יעור לחה םינש ןתואב רבכ
הקינומ תרבגה ,ס"היב תלהנמ.רפסה תיבב אשונה לע יארחא תויהל
הברה ותוברועמ תוכזב ,הלש "ןגס"כ ותוא הרידגה ,טילבנרוק
.םירחא םיאשונבו םיננוחמה תותיכ לש תונווגמה תויוליעפב
,ךורב-לתב "אישנה" טבש יפוצ לש תויוליעפב יעור ףתתשה ליבקמב
."יזירחלא" ס"היבמ התכל וירבח םע םירשק לע רומשל ךישמה םש

טקיורפה ךשמהל ,םיננוחמה תתיכב וירבח םע יעור רבע 1994 תנשב
ןמצייו בוחרב ןכושה ,'ד ינוריע ןוכיתה ס"היב לש םייניבה תביטחב
.א"ת ןופצבש

ןוקריה לחנב םילעופה ,םי יפוצב ליעפ תויהל לחה הפוקת התואב
. טיישו הריתח תוליעפב םיקסועו ביבא-לת לש הנירמבו

, םלועבו ץראב תועיסנ לש תרוסמ החפשמל התייה ץיקה תושפוחב
.ונלש ףתושמה יוליבל הנש ידימ וכיח רבנעו יעורו

דאמ טלב אוה .וירבחו וירומ לע בוהאו ןייטצמ דימלת היה יעור
.ול הצוחמו ס"היבב תונוש תויוליעפל וירבח תא וירחא ךושמל ותלוכיב

ס"היב לש םידימלתה תצעומ שאר בשוי יעור היה 1998 תנשב
הצעומה תא ליבוה תאז הפוקתב .(הבכשל הרבח םע ףתושמב)
.תובושחו תובר תויוליעפל ס"היב ידימלתו

.הדמשהה תונחמל ןילופל ס"היב עסמב ףתתשה 1998 תנשב

םינושה םימוחתב ותוליעפ תא יעור ריבגה 1996-1999 םינשב
תויוליעפ עוציבל תונוש תושינ אוצמל לחהו ,טנרטניאה לש
רתוי םירגובמ םירבח רפסמ םע רשק רצי יעור .תשרב קווישה םוחתב
תונויער תאיצמב טלב יעור .םוחתב םינוש םיאשונ ומדיק דחיבו
,והשלכ דעי עבקשכלו יתמישמ דאמ היה אוה .םשומימבו םייקוויש
.ותגשהל וצרמ לכ תא עיקשהל גאד

,לודגה םיליגה רעפ תורמל םייניעה הבוגב וילא וסחייתה הדובעל וירבח
,םישנא םע מ"ומ להינ הבש ךרדהמ ,תילאוטקלטניאה ותלוכימ ולעפתהו
.הלעהש תונויער שממל המישרמה ותלוכימו

םירשקל םג ןמז יעור אצמ , טנרטניאב תיביסנטניאה ותוליעפ תורמל
.םידומיללו (תורבח דחוימבו) םירבח םע

תויטילופו תויתרבח תויוליעפב ףא יביסנטניא ןפואב יעור קסע ולא םינשב
.םיינאמוה םילאידיא םודיקל

טייש תוליעפל הרזח י"ע שממל יעור טילחה ,םיל הברה ותבהא תא
ןרמאטאק תריס שכר יעור .(םיה יפוצ תא ותביזע בקע הקספנש)
,םי יפוצל וירבחמ םיינש םע גילפהל גהנו ,16" טקיבוה" גוסמ
.עובש-יפוסב ללכ ךרדב

תורצק הדובע תועיסנל םימעפ רפסמ יעור עסנ ,הנורחאה הנשה ךשמב
טנרטניאב קוויש אשונב סנכב ףתתשה אוה .הפוריאו תירבה תוצראל
.וקוסיע םוחת םודיקל םיכרד אצמו קרוי-וינב

,תליאל העיסנ ןנכת אוה .קוחרהו בורקה דיתעל םינונכתב אלמ היה יעור
,שדחה םוינלימל רבעמה ימיב קרוי וינב תוהש ,הילטיאב יקס תשפוח
.בורקה חווטל תוינכות דועו

םידיעמ וירבח .תליאב הבכש לויטב יעור ףתתשה ותומ ינפל םייעובש
.ליגרכ פוטפלהו ןופאלפה ותוא וויל הז לויטב םג .רשואמו חמש ,ליעפ היהש

מ"ק 300 וב עוסנל קיפסה אוהו רצק ור'גאפ פי'ג יעור לביק ןוסאה ינפל עובש
.ךורב-לת ףוח דילש תולוחב יעור קדב פי'גה לש תוריבעה תלוכי תא .דבלב

16-ה התדלוה םוי תא תרוסמה גהנמכ ונגגח , 27/11/99-ה תבשב
.םעפה םג ורדענ אל םיחרפו הגוע ךותיחו הדעסמ ,טרס .רבנע לש
.יעור לש הנורחאה תרכזמה ןה ,תבש יאצומב ומלוצש תונומתה


ותוא דירוהו ס"היבל יעור תא ימר חקל 28/11/99-ה לש רוראה ןושאר םויב
אלל ונלש יעור אצמנ 10:51 העשב .10:00 התייה העשה .ירוחאה רעשה דיל
.ג"רב םימולהיה תסרוב םחתמבש "דגבא" תיבל הסינכה דיל םייח חור
.17-ה המוקבש ןיינבה גגב וקית תא ואצמ ,םוקמל ועיגהש הרטשמה ישנא
ןוקית תודובע בקע ,החותפ גגל תלדה התייה ,הרקמב העש התואבש ררבתה
.השעמל ןמיס וא בתכמ לכ אצמנ אל .ריוואה גוזימ
.תודבאתהב רבודמש הרטשמה הכירעה תויאר רדעהב
.ןכתיי אל רבדהש םינימאמ יעור תא ריכהש ימ לכו םירבחה ,םיבורקה ,החפשמה
.ונתוא תוערוק ?ךיאו ?המל םש שחרתהש המ לע תולאשה