םישולשב החפשמה ירבד
הנשב החפשמה ירבד
החפשמה יבורק ירבד
םירכמו םירבח ירבד
תוליפתו םיריש